Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Co je VU3V?

Co je VU3V?

Univerzita třetího věku

 • Vzdělávání seniorů, tzv. Univerzita třetího věku (U3V), je aktivita s více než dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 30 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato příležitost pro obohacení aktivního stáří nedostupná.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

 • Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) České zemědělské univerzity v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách, např. protože jim ve studiu brání vzdálenost bydliště od sídla vysoké školy či zdravotní problémy.
 • Systém výuky je založen na předtočených videopřednáškách vysokoškolských lektorů, které lze prostřednictvím internetu spustit na jakémkoliv místě v ČR. Využitím moderních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez ohledu na místo bydliště.
 • VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity kdekoliv, kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně. Forma výuky poskytovaná jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích (KS) je chápána jako další možnost distančního seniorského vzdělávání.
 • Přínosem výuky pro seniory je získávání nových poznatků, plnohodnotné trávení času, pocit sebeúcty a úspěšnosti i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace, kteří si mohou v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, nabízí i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory o dalších tématech. Nemalým pozitivem je též nenásilné získání základní počítačové gramotnosti.

Co je VU3V? | Městská knihovna Rýmařov

Všeobecné podmínky studia

 • Podmínkou studia je status důchodce (senior, osoba v invalidním důchodu), vyplněná přihláška a zaplacený studijní poplatek (400 korun/semestr). Výhodou – nikoliv podmínkou – je znalost práce na PC a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.
 • Účastník se může registrovat pouze v jednom konzultačním středisku (KS).
 • Student se zúčastňuje přednášek, diskuzí k přednáškám a vypracovává jak společné dílčí testy, tak samostatné testy po každé přednášce a souhrnný závěrečný test.
 • Po ukončení každého semestru obdrží senior pamětní list a po absolvování šesti semestrů získá certifikát o absolutoriu Virtuální univerzity třetího věku. Může se zúčastnit i slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.
 • Celý vzdělávací cyklus Svět okolo nás obsahuje 6 absolvovaných semestrů. Předpokládaná doba studia v délce 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit. Senior nemusí absolvovat celé studium kontinuálně, může semestr vynechat a poté opět pokračovat. Bude-li mít zájem, může pokračovat ve studiu dalších kurzů a získat absolutorium opakovaně.

Způsob výuky

 • Senioři se scházejí každé dva týdny podle harmonogramu (obvykle ve středu dopoledne), společně zhlédnou přednášku ze seniorského portálu VU3V (www.e-senior.czu.cz). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená tutorem KS a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení výkladu.
 • Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi, který do stanoveného termínu zašle odpovědi.
 • Během následujících 14 dnů se může senior samostatně nebo ve skupinkách věnovat samostudiu na počítači s připojením k internetu doma či v knihovně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál jsou seniorům přidělovány na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku. Senior si může přehrát celou přednášku nebo jen její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu nebo je pro něj vhodnější tištěná podoba přednášky, může též studovat z připraveného sylabu (poplatek za tisk přednášek jednoho kurzu činí 60 korun).
 • Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostech při studiu předchozí přednášky či doplněním souvisejících informací, které si senioři samostatně vyhledávají v dostupné literatuře nebo na internetu. Je možné se společně vrátit k jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si eventuální nejasnosti. Poté následuje nová přednáška.
 • Po ukončení kurzu a splnění podmínek studia senioři obdrží pamětní list k danému semestru.
 • Témata kurzů si volí senioři v KS sami. Kurz (semestr) obsahuje 6 přednášek na zvolené téma.
 • Více informací a přehled nabízených kurzů lze získat na www.e-senior.czu.cz.

Cíle projektu

 • Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času
 • Podporovat aktivní sdružování občanů
 • Zvýšit vědomostní úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti