Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00
Dnes otevřeno: 8:30-11:30 12:30-17:00

Historie knihovny

Historie knihovny
 • Podzim 1945: Vyhlášení sbírky darů knihovně pány Stanislavem Hubáčkem a Josefem Jeřábkem, kteří byli duchovními otci knihovny i jejími prvními organizátory; nejvíce knih darovali noví osídlenci a tehdejší Národní jednota severomoravská se sídlem v Olomouci.
 • Vánoce 1945: Uložení knih do starých skříní v měšťanské škole na Sokolovské ulici a zahájení nepravidelného půjčování 567 knih 58 čtenářům.
 • Rok 1946: Je prvním rokem pravidelné činnosti knihovny, která již sídlí na radnici. V přízemí byla zřízena čítárna s 38 časopisy. Funkcí knihovníka byl pověřen Josef Jeřábek.
 • Rok 1947: Knihovna zdarma půjčuje přes 2.000 svazků téměř 400 čtenářů dvakrát týdně, vznikla čítárna pro děti.

 • Rok 1949: Knihovna se stěhuje do Domu osvěty na náměstí Míru 6 (budovy dnešního muzea).
 • Rok 1950: Knihovna plní funkci okresní knihovny okresu Rýmařov.
 • Rok 1953: Osvětová činnost knihovny ve městě a okolí – přednášky, besedy o knihách, výstavky, koncerty z gramofonových desek a dokonce filmová představení. Fond už čítá téměř 10.000 svazků, které si půjčuje 648 čtenářů.
 • Léta 1954–1960: Hledání nových forem práce, zvýšená knihovnická péče o malé vesnické knihovny a využívání bibliobusu, který knihovna vlastnila.
 • Červenec 1960: V polovině roku 1960 se v důsledku územní reorganizace a vytvoření okresu Bruntál stala knihovna opět městskou s metodickou pomocí knihovnám v okolních obcích.

 • Rok 1961: Přestěhování knihovny do přízemí budovy banky na náměstí Svobody, resp. na Sokolovské ulici 25.
 • Rok 1965: Knihovna plní střediskovou funkci – pečuje o 14 obecních knihoven na Rýmařovsku a má již 24.000 svazků. Josef Jeřábek se stal prvním ředitelem knihovny.
 • Rok 1967: Úmrtí Josefa Jeřábka, knihovnického inspektora a prvního ředitele rýmařovské knihovny, který jí věnoval 21 let života. Do funkce ředitelky nastoupila na podzim téhož roku Helena Nejedlá.
 • Rok 1970: Dobudování knihovnického střediska v Rýmařově; všechny vesnické knihovny měly nový knižní fond, nové vybavení a řada z nich byla přemístěna do lepších prostor.
 • Rok 1971: Knihovna vlastnila přes 46.000 svazků a navštěvovalo ji 1177 čtenářů. Z toho vyplynula nutnost rozšíření dosavadních prostor.

 • Léta 1973–1974: V roce 1973 byly uvolněny prostory v prvním patře budovy (po přemístění služebny SNB) a začala jejich rekonstrukce pro potřeby knihovny. Na podzim 1974 se knihovna přestěhovala do prvního patra a začala rekonstrukce přízemí.
 • Rok 1975: Knihovní fond čítal bezmála 57.000 svazků, počet čtenářů 1578.
 • Rok 1976: 1. března byla ukončena dvouletá rekonstrukce budovy knihovny, vznikly nové prostory pro velkou půjčovnu pro dospělé, dětskou půjčovnu, sálek pro kulturní akce, čítárnu a sklady. V sálku se pořádaly též večery u barevné televize, jedné z prvních v Rýmařově.
 • 70. léta: Utužení centralizace střediskových knihoven v okrese, systém okresní knihovny se střediskovými knihovnami a jejich pobočkami, centrální nákup knihovního fondu, racionalizace a mechanizace knihovnických prací. Vliv normalizace v knihovnách – příkazem Ministerstva kultury ČSR bylo z rýmařovské knihovny a poboček staženo přes 1.200 knih tzv. zakázaných autorů.
 • Rok 1979: Ke střediskové knihovně v Rýmařově patřilo 16 poboček, přiřazena byla i původně středisková knihovna v Břidličné. Fond zahrnoval už přes 88.000 svazků, počet čtenářů přesáhl 2.000. Během 80. let mírně klesl.

 • Rok 1989: Začátek poskytování knihovních služeb bez politizace a preference některých typů literatury. Byly uvolněny knihy z tzv. zvláštního fondu (z depozitáře v Krnově), za normalizace zakázané. Zhoršená finanční situace nutí knihovnu část svých prostor uvolnit Komerční bance a snížit stav pracovníků.
 • Rok 1991: Zavedení čtenářských poplatků, zajišťování financí a sponzorských darů na nákup knih. Otevření nové čítárny, posléze rozšířené na informační centrum. Pokles počtu čtenářů. V 90. letech se pohyboval v hodnotách 1.000–1.200.
 • Rok 1993: Projekt Integrovaného informačního systému Okresní knihovny v Bruntále – vybavení větších knihoven počítači, mezi nimi i knihovny v Rýmařově. Programové vybavení umožňuje budovat databáze faktografických informací, jízdních řádů, zákonů, vyhlášek, firem aj.
 • Rok 1994: Knihovna přichází o prostor v přízemí budovy na Sokolovské 25 ve prospěch rozšiřující se banky. Konkurz firem na přístavbu a vybavení nové části knihovny – samostatného vstupu, haly pro výstavní a společenskou činnost a provozního zázemí.
 • Rok 1996: Delimitace okresní knihovny, knihovna v Rýmařově se od 1. července opět stává samostatnou městskou knihovnou, příspěvkovou organizací města Rýmařova. Nákup a zpracování knih pro rýmařovskou knihovnu, její pobočky v Janovicích a Stránském a obecní knihovny v Tvrdkově, Horním Městě, Staré Vsi, Velké Štáhli, Malé Štáhli, Jiříkově a Huzové, které uzavřely s městskou knihovnou smlouvu, zajišťuje Regionální knihovnické centrum v Bruntále z dotací města a okolních obcí.
 • Rok 1998: V listopadu byla dokončena přístavba knihovny, nový vstup vedl z Hornoměstské ulice, v přízemí vznikla kancelář ředitelky, provozní zázemí a prostor pro přednášky a výstavy.
 • Rok 1999: Automatizován výpůjční proces po předchozím uložení záznamů o většině knih fondu do elektronické podoby. Zavedení veřejného internetu.
 • Rok 2000: Provedena renovace dětské půjčovny s technickým vybavením PC pro elektronický katalog a práci s dětskými výukovými CD-ROM. Knihovna slaví v prosinci 55 let své činnosti.
 • Rok 2001: Renovace půjčovny pro dospělé. K 1. říjnu byly zrušeny pobočky v Janovicích a Stránském. Personální změna ve vedení knihovny – dlouholetá ředitelka Mgr. Helena Nejedlá odešla do důchodu a na její místo nastoupila Lenka Žmolíková.

 • Rok 2005: V březnu byla obnovena pobočka v Janovicích. Ve vestibulu rýmařovské knihovny byla zřízena galerie, později pojmenovaná U Stromu poznání. Knihovna ke konci roku po vzájemné dohodě ukončila smlouvy s obecními úřady ve Velké Štáhli, Jiříkově, Staré Vsi, Tvrdkově, Malé Štáhli a Horním Městě, pro jejichž obecní knihovny zajišťovala služby střediskové knihovny. Obce od 1. ledna 2006 uzavřely nové smlouvy s Regionálním knihovnickým centrem v Bruntále.
 • Rok 2008: Od února byla obnovena pobočka knihovny ve Stránském. Počet aktivních čtenářů navštěvujících rýmařovskou knihovnu se ustálil na hodnotách kolem 1.000.
 • Rok 2009: Ke konci roku byla zrušena pobočka knihovny v Janovicích.
 • Rok 2010: V říjnovém Týdnu knihoven byla k příležitosti 65. výročí založení knihovny pokřtěna knížka Staré pověsti Rýmařovska v paralelním českém a německém znění, ilustrovaná kresbami dětí z výtvarné soutěže.
 • Rok 2011: Byla zakoupena elektronická čtečka knih. O její zapůjčování nebyl mezi čtenáři zájem, a proto sloužila jen jako pomůcka při knihovnických lekcích.
 • Rok 2012: Knihovna se stala konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku, kterou organizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Od října začala výuka pro seniory formou projekcí tematických přednášek a testů.
 • Rok 2015: Knihovna začala pořádat kurzy trénování paměti. V květnu začala využívat nový automatizovaný knihovní systém Verbis s webovým katalogem Portaro. V prosinci oslavila 70. výročí svého založení.
 • Rok 2016: Ve Flemmichově zahradě byla instalována knihobudka. Ředitelka knihovny Bc. Lenka Žmolíková byla oceněna titulem Knihovnice Moravskoslezského kraje.

 • Rok 2019: V listopadu byla knihovna po dvou letech příprav přestěhována do 1. podlaží renovované budovy někdejšího soudu na ulici Julia Sedláka 18, kde sídlí i část SVČ. Budova byla slavnostně otevřena 4. prosince.
 • Rok 2020: V červnu byla zavedena nová služba – samoobslužné vracení vypůjčených knih prostřednictvím biblioschránky.
 • Rok 2021: V říjnovém Týdnu knihoven byla vernisáží výstavy Martina Zemanského zahájena činnost nové galerie Čítárna.